Jon Wetton demos MinION_ULeicester-Oxford Nanopore