Nashipai along Ewaso Nyiro River (flipped for external image)